Kinh nguyệt không đều do đâu?

Kinh nguyệt hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống người phụ nữ, nó phản ánh sự bắt đầu của tuổi…